register Paswoord vergeten?
Zoeken

Poll
Stel dat je na quarantaine de keuze krijgt: een reis met vrouw/vriendin of BBQ met vrienden rond een lekkere steak. Wat zou uw keuze dan zijn?
Bleu ( 28.6% )
Saignant ( 42.9% )
A point ( 28.6% )
Bien cuit ( 0% )
7 votes
Gebruikersstatistieken
Aantal gebruikers nu online:
Maximum aantal tegelijk online vandaag:
maximum aantal tegelijk online dit jaar:
Fundalize ledenlijst

Wedstrijdreglement


1. De vennootschap 4ENTERTAINMENT, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België te Koekelberg 42, 9450 Haaltert, organiseert wedstrijden zonder aankoopverplichting voor fundalize.com. Deze wedstrijd speelt zich af via de website www.fundalize.com en dit op het Belgisch grondgebied, dan wel via een ander medium zoals vermeld in de wedstrijd. Huidig wedstrijdreglement is geldig op alle wedstrijden behoudens deze wedstrijden dewelke een eigen reglement hebben dewelke steeds zullen prevaleren op onderhavige reglement. De organisatoren hebben steeds het recht onderhavige bepalingen en het reglement te wijzigen voor een specifieke wedstrijd, of indien de noodzaak voor de organisatie van een wedstrijd dit verrechtvaardigd of indien dit in het voordeel is van een zo groot mogelijk aantal spelers. waarbij deze bijzondere voorwaarden of de wijzigingen zullen prevaleren

2. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden en ziet af van welkdanige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement.

3. De wedstrijd staat open voor alle Belgische en Nederlandse inwoners die tenminste 18 jaar zijn, met uitzondering van de werknemers van 4ENTERTAINMENT, de tussenpersonen van de organisator, eventuele aangestelden van de uitvoerende deurwaarder.

4. Er kan slechts een prijs per gezin worden bekomen. Onder gezin wordt verstaan alle op hetzelfde adres ingeschreven familieleden, personen en hun partners.

5. Om geldig deel te nemen zullen volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd:

5.1. Indien de wedstrijd via de website van fundalize geschiedt: de deelnemer zal slechts geldig deelnemen indien hij/zij naam en adres volledig heeft ingevuld op de daartoe voorziene ruimte en geantwoord heeft op de al dan niet gestelde vragen. Er wordt enkel rekening gehouden met slechts één deelnameformulier per persoon. Indien eenzelfde persoon meerdere antwoorden overmaakt zal dit onherroepelijk leiden tot diskwalificatie, behoudens indien de organisatoren daartoe anders beslissen en dit mededelen aan de deelnemers of vermelden in enige bijzondere voorwaarde voor de wedstrijd. De formulieren dienen de organisatie te hebben bereikt voor de voorziene datum of op de laatste dag van de wedstrijd om 23u59 via de voornoemde website en via een officiële registratie. Ook het gebruik van meerdere registraties (zogenaamde 'dubbelaccounts') om zo meerdere antwoorden te kunnen verzenden, is een grond voor diskwalificatie.

5.2. Indien de wedstrijd verloopt via een andere medium: De deelnemer zal slechts rechtsgeldig deelnemen indien hij de bijzondere voorwaarden voor de alsdan gehouden wedstrijd zal hebben nageleefd. 4ENTERTAINMENT is niet verantwoordelijk indien een persoon een adres opgeeft dat niet het zijne is en dit zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie. Het is de deelnemer niet toegelaten deel te nemen onder verschillende namen, waarvoor hij een volmacht of enig ander document beschikt.

6. Indien een wedstrijd een taak, een intellectuele, technische of handigheid inhoudt, waaronder ten titel van voorbeeld, het maken van tekeningen, formulieren van slagzinnen, deelnemen aan opdrachten, ... zal de winnaar(s) worden aangeduid door een jury dewelke op basis van originaliteit, commercialiteit, vernieuwendheid en in overeenstemming met het doel en de voorwaarden van de actie een oordeel zullen vellen over de deelgenomen inzendingen, zonder dat zij enige motivatie zullen verschuldigd zijn voor hun keuze en zonder dat enig verhaal tegen hun keuze zal mogelijk zijn.

7. De organisatoren kunnen op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van de zendingen. Alle beschadigde, onleesbare of onvolledige zendingen zullen gediskwalificeerd worden.

8. De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat de organisatoren slechts verantwoordelijkheid dragen voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kunnen worden beschouwd. Bij reizen zullen zij niet kunnen beschouwd worden als reisbemiddelaar, noch als reisorganisator. De winnaar erkent uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijzen en af te zien van elke vordering van welkdanige aard ook opzichtens de organisatoren m.b.t. de prijs. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de technische kenmerken van de prijzen. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele in gebreke blijven van haar sponsors/leveranciers m.b.t. de overhandiging van de prijzen. De Organisator zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen, een andere prijs te verstrekken, evenwel zal het de organisator steeds toegestaan zijn een evenwaardige prijs te overhandigen aan de winnaar(s).

9. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld tenzij uitdrukkelijk bepaald. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging. De winnaar heeft 1 maand, na melding van zijn winst, om zich kenbaar te maken en dientengevolge zijn prijs op te eisen. Na deze termijn behoudt 4ENTERTAINMENT het recht om de prijs terug in te trekken en een andere winnaar aan te duiden.

10. Noch de vennootschap 4ENTERTAINMENT, noch elke andere persoon of vennootschap, die de wedstrijd mede organiseert, zal aansprakelijk kunnen gesteld worden indien in geval van overmacht, of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. De organisatoren behouden zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welkdanige vergoeding ook. Onder overmacht zal eveneens worden aanzien de omstandigheden dat de organisatoren problemen ondervinden met derden of sponsort m.b.t. de uitvoering van de wedstrijd of de afgifte van de prijzen.

11. De winnaars zijn de personen die alle formaliteiten hebben nageleefd, een correct, of de meeste correcte antwoorden hebben gegeven op de gestelde vragen of zijn aangeduid door de jury overeenkomstig art. 6 van onderhavig reglement. Indien er een schiftingsvraag gesteld wordt, is de winnaar diegene die de hoofdvra(a)g(en) correct beantwoord heeft, of de meest correcte antwoorden gaf, en de schiftingsvraag van alle inzendingen het dichtst benadert. In geval van ex aequo zal een lottrekking door een onafhankelijk persoon, al dan niet door middel van een deurwaarder, de winnaar(s) bepalen. Elke wedstrijd kan, doch niet verplichtend, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder geschieden.

12. De organisator zal op generlei wijze voor, tijdens of na de wedstrijd enige gegevens omtrent de wedstrijd of de winnaars kenbaar maken, behoudens indien de organisator zelf daartoe beslist, noch zal zij enige briefwisseling of andere communicatie dienen te beantwoorden hetgeen geenszins kan aanzien worden als een aanvaarding van de inhoud van het ontvangen schrijven. Dit houdt eveneens in dat de organisatoren op generlei wijze verplicht zullen zijn of worden om de identiteit van de winnaars bekend te maken of te publiceren.

13. De winnaars zullen per post, mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij hen alsdan de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld. De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald op het kantoor van 4ENTERTAINMENT tijdens de kantooruren, behoudens indien de organisator dit anders bepaalt. Alle winnaars zullen een geldig paspoort/identiteitskaart dienen voor te leggen en een verklaring dienen te ondertekenen dat zij voor zichzelf hebben gespeeld en geen commercieel belang nastreven bij deelname aan de wedstrijd.

14. Voor eventuele protesten of opmerkingen zal men zich uitsluitend schriftelijk dienen te richten tot 4ENTERTAINMENT BVBA, Koekelberg 42, 9450 Haaltert waarbij alle rechten worden voorbehouden tot het formuleren van een antwoordschrijven en waarbij een niet-beantwoorden nooit zal kunnen worden aanzien als een formele aanvaarding ervan in hoofde van de organisator.

15. De vennootschap 4ENTERTAINMENT behoudt zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto's genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie, om hem te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek. De winnaars kunnen gevraagd worden deel te nemen aan een publiciteitscampagne, waaronder deelname aan publicitaire fotosessies.

16. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en om hen te informeren over de producten en diensten van 4ENTERTAINMENT alsmede voor promotionele en publicitaire doeleinden. De deelnemers hebben inzage- en verbeteringsrecht, volgens de wet van 08.12.1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De databank zal worden bijgehouden in de redactielokalen van 4ENTERTAINMENT, voornoemd. Beheerder van de gegevensbank is de bvba 4ENTERTAINMENT waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Koekelberg 42, 9450 Haaltert. 4ENTERTAINMENT zal geen gegevens aan derden verstrekken.

17. In geval er sprake is van mogelijke fraude of een duidelijke onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt 4ENTERTAINMENT zich het recht om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede voor alle andere en toekomstige wedstrijden. Het gebruik maken van volmachten en systematische verkoop van de gewonnen prijs zal als een onregelmatigheid van de wedstrijd en in het bijzonder haar doel worden beschouwd.

18. Aan fouten in het systeem of in de prijsvragen, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

19. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Antwerpen en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.